Stories of my daily blessings
Just another WordPress.com site

The Lord’s Prayer

วันอาทิตย์ที่ผ่านมา ดร.ศึกษา เทพอารีย์ ได้แบ่งปันพระพรเรื่องการอธิษฐานไว้อย่างน่าสนใจ ผมนำมาเรียบเรียงไว้  พระเยซูสอนเรื่องการอธิษฐานให้กับสาวกในพระธรรมมัทธิว 6.5-13  ในปี 1935 Albert Hay Malotte ได้ประพันธ์ทำนองเพลงจากพระคัมภีร์ตอนดังกล่าวในฉบับ KJV และให้ชื่อว่าคำอธิษฐานของพระเยซู The Lord’s Prayer

ท่าทีของการอธิษฐานไม่ใช่การแสดงออกต่อหน้าคนอื่นเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งของเราเอง แต่เป็นการแสดงออกที่จำเพาะระหว่างคริสเตียนกับองค์พระผู้เป็นเจ้า  การอวด การใช้ภาษาที่สวยหรูบ่งบอกสถานะในสังคมว่าเหนือกว่าผู้อื่น  ผู้นั้นได้รับความชื่นชม ได้รับชื่อเสียงและเกียรติจากมนุษย์แล้ว เขาจะไม่ได้พรอื่นใดจากเบื้องบนอีกเลย เพราะเขาทำอวดเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  การอธิษฐานเป็นการพูดคุยส่วนตัว เป็นเรื่องเฉพาะระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้า  การอธิษฐานเป็นการสืบสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองคน “เรากับพระเจ้า”   ด้วยเหตุนี้พระคัมภีร์จึงใช้คำว่าลี้ลับ ที่รู้กันเพียงเรากับพระองค์เท่านั้น (ข้อ 6)   พระองค์ประสงค์ให้เรามีความชัดเจนในการอธิษฐาน ทูลพระองค์อย่างตรงประเด็น คำพูดที่เกินกว่าจำเป็นให้เรางดเสียเช่นคำพร่ำเพรื่อไร้สาระซึ่งเท่ากับว่าเราไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ (ข้อ 7) 

ในคำอธิษฐานนั้นต้องครบในเนื้อหาของการเรียกหา calling , ร้องขอ supplication, และคำสรรเสริญ praise and adoration   ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย (ข้อ 9) เป็นการร้องออกพระนามของพระองค์เพื่อยืนยันแก่ตนเองว่าพระองค์ทรงมีสถานะไม่ต่างจากพ่อ  เพราะเรามีศักดิ์ศรีเป็นบุตรของพระองค์ทางพระเยซูคริสต์  คำเรียกหาถึงแผ่นดินของพระบิดาก็ดี ความปรารถนาของพระบิดาก็ดีเพื่อย้ำเตือนว่าถึงพันธสัญญาของพระองค์ที่ได้กระทำไว้กับอิสราเอลและคนต่างชาติเช่นเราที่เป็นบุตรของพระองค์  แน่นอนว่าบุตรที่ดีย่อมรู้ว่าบิดาคิดอะไรและประสงค์อย่างใด  ความเข้าใจถึงสิ่งที่เป็นความคิดและความต้องการของพ่อในขณะที่เราอธิษฐานเป็นท่าทีที่ไม่อาจละเลยไปได้ (ข้อ 10)

 พระเยซูได้สอนถึงการร้องขอไว้ในข้อที่ 11 การขออาหารประจำวัน เป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์  ความจำเป็นของการดำรงชีวิตของแต่ละคนมีพื้นฐานที่ไม่ต่างกันเลย เราต้องการอากาศหายใจ ต้องการน้ำดื่ม ต้องการเสื้อผ้าปกคลุมให้ความอบอุ่น และต้องการยาเพื่อรักษาโรค  พระเจ้าให้กับทุกคนเท่าเทียมกัน แต่ความต้องการของเราต่างหากที่เกินความจำเป็น   มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่อยู่ร่วมกัน พระองค์จึงได้สอนในเรื่องของการยกหนี้ (ข้อ 12)  อ.เปาโลเตือนสติว่าอย่าเป็นหนี้อะไรกันเลยเว้นแต่เป็นหนี้ความรักที่มีต่อกัน (รม 13.8) หากเราต้องการให้พระเจ้ายกโทษความผิดบาป สิ่งแรกที่พระเจ้าต้องการให้เราทำก่อนคือยกโทษความผิดให้กับคนอื่นก่อน  การร้องขอให้พ้นภัยมารที่ล่อลวงเป็นการร้องขอการปกป้องจากพระองค์ผู้ทรงฤทธ์ (ข้อ 13)  ชีวิตของเราทุกวันนี้อยู่ในโลกของเจ้าพิภพโมหะความมืดโดยแท้ (อฟ 6.12)

 และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า เพราะพระเจ้าทรงไว้ซึ่งราชอำนาจ  ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์  ทรงเปี่ยมไปด้วยความรักและความบริสุทธิ์ ความสัตย์ซื่อเที่ยงธรรมซึ่งเป็นพระสิริของพระองค์  การอธิษฐานเพื่อเตือนใจเราในเรื่องนี้เป็นการสร้างพลังให้กับชีวิตคริสเตียนในโลกยุคสุดท้ายเป็นอย่างดี

 The Lord’s Prayer

Our Father, Which art in heaven,

Hallow’d be Thy Name.

Thy kingdom come, Thy will be done

On earth as it is in heaven.

Give us this day our daily bread,

And forgive us our debts,

As we forgive our debtors.

And lead us not into temptation,

But deliver us from evil,

For Thine is the kingdom

And the power, and the glory, forever. Amen.

Basket:

1) ใช้เวลา 1 ปี อ่านชีวประวัติดาวินชี the flight of minds จบ

2) จะกลับไปสอนรวีฯอีกครั้งหนึ่ง

3) เปลี่ยนแว่นอีกแล้ว คราวนี้เลนส์หมดสภาพ

4) วันที่น้าเปลี่ยนไป วันที่แม่ก็เปลี่ยนยอมนั่งรถเข็น

5) e-marketing

Advertisements

ไม่มีการตอบรับ to “The Lord’s Prayer”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s